thi TNPT

http://kiengiang.edu.vn/vi/news/cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh/kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-cchc-nam-hoc-2016-2017-149.html

Thực hiện Kế hoạch số 1356/KH-SGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm học 2016-2017 đối với một số trường THPT và đơn vị trực thuộc. Theo đó, nhằm kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, giám sát tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện công tác CCHC; đồng thời, là căn cứ đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị trong chỉ đạo thực hiện công tác CCHC.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm học 2016-2017

       Trong năm học, cơ quan Sở đã tổ chức Đoàn kiểm tra trực tiếp tại một số trường THPT và đơn vị trực thuộc (có 15 đơn vị được kiểm tra). Các đơn vị còn lại sẽ căn cứ nội dung hướng dẫn, chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra ở đơn vị mình và báo cáo kết quả kiểm tra gửi về cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở) theo thời gian quy định. Đoàn kiểm tra sẽ bắt đầu kiểm tra từ tháng 11 năm 2016 tại trụ sở đơn vị được kiểm tra. Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá nền hành chính.
        Hầu hết các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc và triển khai có hiệu quả chế độ báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan Sở đúng, đầy đủ theo quy định.  Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý cũng như trong hoạt động giảng dạy được các đơn vị quan tâm, chú trọng thực hiện. Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại tổ văn phòng trường có nhiều cải tiến, được thực hiện theo quy trình một cửa rút ngắn thời gian, khắc phục cơ bản tình trạng xử lý văn bản chậm; việc trao đổi, chuyển gửi văn bản hầu hết đều được thực hiện thông qua hệ thống thư điện tử đảm bảo cập nhật, theo dõi xử lý được kịp thời. Tổ Văn phòng ở các trường THPT đã thể hiện rõ vai trò bao quát, là đầu mối tiếp nhận và xử lý, tham mưu lãnh đạo giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, chủ động làm việc với các bộ phận liên quan để phối hợp triển khai nhiệm vụ được giao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đối với các hoạt động của trường THPT, đơn vị trực thuộc được đẩy mạnh. Đơn vị đã tăng cường chỉ đạo nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, đặc biệt là trong kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao; thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch trong thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước, cơ quan và đơn vị.
         Qua kiểm tra thực tế, để nâng cao hiệu quả trong công tác CCHC, Đoàn kiểm tra kiến nghị lãnh đạo một số đơn vị kịp thời hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC nên tính đến các yếu tố đặc thù của đơn vị sự nghiệp. Cử viên chức tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu về công tác CCHC cho bộ phận trực tiếp phụ trách công tác tại tổ văn phòng; lãnh đạo đơn vị cần quan tâm, bố trí kinh phí hợp lý phục vụ nhiệm vụ CCHC. Việc xây dựng báo cáo cần bám sát chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị; báo cáo phải đánh giá cụ thể việc thực hiện có hiệu quả hay không; cần phân công, giao nhiệm vụ cá nhân theo năng lực, sở trường, chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn; chỉ đạo quyết liệt xây dựng đơn vị mẫu trong công tác CCHC. Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch theo đúng các quy chế, quy định đã đề ra; cần nghiêm túc khắc phục những hạn chế và phát huy những ưu điểm đã đạt được để công tác CCHC tại đơn vị đạt được kết quả cao nhất./.

 

Nguyễn Thị Thanh Trúc
Phó Chánh Văn phòng - Sở GDĐT

Bài viết liên quan