Kế hoạch tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, năm 2018 Chủ đề: “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”

KẾ HOẠCH

Tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, năm 2018

Chủ đề: “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt

 
  

 

Thực hiện Công văn số 1650/KH-SGDĐT ngày 20/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018;

Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Quao xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 với nội dung, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Thiết thực kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam 02/10. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của tuần lễ.

Lễ Phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 phải được tổ chức trên tinh thần vui tươi, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội; qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Các trường tiểu học và THCS trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ ngày 01/10/2018 đến ngày 08/10/2018. Lễ khai mạc Tuần lễ do nhà trường quyết định nhưng phải đảm bảo trong khoảng thời gian trên.

2. Địa điểm: Các trường TH, THCS tổ chức tại điểm trường chính.

3. Số lượng:

          Nhà trường mời: Hội khuyến học xã, thị trấn, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh trong nhà trường, lãnh đạo chính quyền địa phương. (Lưu ý: Riêng trường THCS Vĩnh Tuy, mời lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo và Hội khuyến học huyện đến dự)  

          IV. NỘI DUNG

1. Chủ đề năm 2018: Trong cách học phải lấy tự học làm cốt

(Hồ Chí Minh).

2. Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Học tập ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân (Hồ Chí Minh).

- Trong cách học phải lấy tự học làm cốt (Hồ Chí Minh)

- Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở.

-Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.

3. Chương trình Lễ phát động:

- Văn nghệ chào mừng;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Phát biểu phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 của lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc lãnh đạo địa phương (nếu có).

- Lãnh đạo nhà trường phát biểu hưởng ứng và phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018; kêu gọi tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh trong nhà trường hưởng ứng thực hiện học tập suốt đời;

- Đại diện người học phát biểu hưởng ứng;

- Trao tặng sách, tài liệu học tập cho thư viên

- Trao học bổng cho học sinh vượt khó học tốt (nếu có).

- Gửi thông điệp kêu gọi học tập suốt đời.

- Kết thúc.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2018 của đơn vị và các nguồn vận động hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức thực hiện tốt tinh thần Công văn số 1650/KH-SGDĐT ngày 20/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.

2. Các trường tiểu học và THCS:

Triển khai thực hiện kế hoạch này và báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo cho đ/c Vân vào ngày 09 tháng 10 năm 2018 (Theo đề cương và biểu mẫu đính kèm)

Trên đây là Kế hoạch tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu tổ chức thực hiện sao cho đạt hiệu quả nhất./.