Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên Năm học 2018 - 2019

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên

  Năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ Công văn số 1136/ CV-SGDĐT ngày 5/7/2018 của Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang về việc Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2018-2019;

 Căn cứ Kế hoạch số 17/KH của PGD&ĐT Gò Quao ngày 24/7/2018 kế hoạch BDTX  cán bộ quản lý, giáo viên trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở  năm học 2018- 2019;

Căn cứ thực tế của nhà trường, trường TH Định Hòa 3 xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2018-2019 như sau:

I. Mục đích - yêu cầu của bồi dưỡng thường xuyên

1. Mục đích

  Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, phát triển năng lực dạy học yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên và phát triển những năng lực khác đáp ứng mục tiêu của giáo dục để đáp ứng các yêu cầu phát triển giáo dục theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực quản lý theo yêu cầu của Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho cán bộ quản lý và giáo viên theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý và giáo viên, năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng cán bộ quản lý của tổ chuyên môn và nhà trường, của phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Yêu cầu

Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện thực hiện tấm gương nhà giáo mẫu mực.

Bổ sung nâng cao một số kĩ năng chuyên môn và phương pháp giảng dạy, chú trọng đến tất cả các bộ môn trong nhà trường; Thực hiện nhân rộng việc tổ chức lớp học theo Mô hình trường học mới và Tiếng Việt 1 CNGD; Đổi mới sinh hoạt chuyên môn nâng cao hiệu quả giáo dục Tiểu học.

Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, nâng cao mức độ đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

 Bồi dưỡng thường xuyên giúp cán bộ quản lý và giáo viên nâng cao nhận thức, kĩ năng triển khai thực hiện, phấn đấu tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong năm học 2018 – 2019.

II. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên

1. Thuận lợi

Được sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Quao. Cán bộ quản lý, giáo viên đề luôn nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng thường xuyên.

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầy đủ, kịp thời, phù hợp với thực tế tại đơn vị cũng như của từng tổ khối, từng cá nhân.

Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, và tự học tập, nghiên cứu tích cực.

2. Khó khăn

Tài liệu nghiên cứu, học tập các nội dung theo yêu cầu của công tác bồi dưỡng thường xuyên chưa đầy đủ và chưa kịp thời.

Thời gian đầu tư cho việc học tập, nghiên cứu các nội dung của bồi dưỡng thường xuyên còn hạn chế.

III. Đặc điểm về đội ngũ

1. Tình hình đội ngũ

Số lượng CB GV, NV

Trình độ cán bộ quản lý

Trình độ đội ngũ giáo viên

Tổng số

CBQL

 

Giáo viên

Nhân viên

Chính trị trung cấp

Chuyên môn

Chính trị trung cấp

Chuyên môn

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

33

2

30

1

2

2

0

2

0

28

1

1

2. Chất lượng đội ngũ

Đội ngũ đầy đủ đúng theo điều lệ trường tiểu học quy định. Giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100% trong đó trên chuẩn trên 96,67%. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp 100% đạt khá trở lên trong đó có 60% đạt xuất sắc. Yêu nghề, nhiệt tâm, nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao.

IV. Đối tượng bồi dưỡng

Cán bộ quản lí và tất cả giáo viên đang công tác, giảng dạy tại trường Tiểu học Định Hòa 3 năm học 2018-2019.

V. Nội dung, thời lượng BDTX:

1.Nội dung:

1.1. Nội dung bồi dưỡng bắt buộc

          1.1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/CBQL/ giáo viên.

Bồi dưỡng về chính trị, thời sự, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ kinh tế xã hội, về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh Kiên Giang và huyện Gò Quao; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy Kiên Giang, của cấp ủy địa phương.

Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục – Đào tạo và phòng Giáo dục ; Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học; các văn bản chỉ đạo;

Tiếp tục quán triệt chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học.

          a. Đối với cán bộ quản lý:

Bao gồm các nội dung về phát triển giáo dục địa phương; về quản lý việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo và phòng Giáo dục quy định cụ thể trong năm học.       

b. Đối với giáo viên:

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, các nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học.

        1.1.3. Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết/năm học/giáo viên)

a.Căn cứ để lựa chọn nội dung bồi dưỡng 3:

- Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học.

- Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.

b. Đối với cán bộ quản lý:

Khối kiến thức tự chọn bao gồm 36 modun. Mỗi modun có thời lượng 15 tiết. Căn cứ vào các modun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp, trong 1 năm học, mỗi cán bộ quản lý tự lựa chọn 04 modun bồi dưỡng (tương đương với 60 tiết), đảm bảo phù hợp nhu cầu và năng lực của cá nhân cán bộ quản lý nhà trường đã lựa chọn.

c. Đối với giáo viên:

 Khối kiến thức tự chọn bao gồm 45 modun; Mỗi modun có thời lượng 15 tiết. Căn cứ vào các modun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp, trong 1 năm học, mỗi giáo viên tự lựa chọn 04 modun bồi dưỡng (tương đương với 60 tiết), đảm bảo phù hợp nhu cầu và năng lực của cá nhân. Giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng cần thiết, phù hợp và đăng ký với nhà trường để được tạo điều kiện thực hiện và đánh giá kết quả.

VI. Thời gian, hình thức bồi dưỡng thường xuyên

1. Thời gian

- Chương trình bồi dưỡng thường xuyên được thực hiện trong năm học và thời gian bồi dưỡng hè hàng năm.

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Số tiết

Hình thức

Tháng

8&9/2018

Nội dung bồi dưỡng 1:

Bồi dưỡng về chính trị, thời sự, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ kinh tế xã hội, về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh Kiên Giang và huyện Gò Quao; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy Kiên Giang, của cấp ủy địa phương.

Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục – Đào tạo và phòng Giáo dục ; Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học; các văn bản chỉ đạo;

Tiếp tục quán triệt chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

30

Tập trung

Tháng 8/2018&4/2019

Nội dung bồi dưỡng 2

Cán bộ quản lý: Các nội dung về phát triển giáo dục địa phương; về quản lý việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo và phòng Giáo dục quy định cụ thể trong năm học.

Giáo viên: Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, các nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học. Các lớp tập huấn phòng và chuyên đề ở trường, tổ thực hiện.

30

Cá nhân- Tổ

Nội dung bồi dưỡng 3

Tháng 9/2018

Cán bộ quản lý: 1 MODULE Đăng kí

Giáo viên:1 MODULE đăng kí

15

Cá nhân - Tổ

Tháng 11/2018

Cán bộ quản lý:1 MODULE tự đăng kí. Giáo viên:1 MODULE tự đăng kí.

15

Cá nhân- Tổ

       Tháng 12/2017&2/2019

Cán bộ quản lý:1MODULE tự đăng kí. Giáo viên:1MODULE tự đăng kí.

15

Cá nhân- Tổ - Tập trung

Tháng 3/2019

 Cán bộ quản lý:1 MODULE tự đăng kí.

 Giáo viên:1 MODULE tự đăng kí.

15

Tập trung

Tháng 4,5/2019

Báo cáo, đánh giá kết quả BDTX.

 

CBQLGV

Tập trung

 

2. Hình thức, tài liệu BDTX

- Bồi dưỡng thường xuyên bằng việc tự học và tự học có hướng dẫn của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

- Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

- Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa, học trực tuyến (qua mạng Internet). Nguồn tài liệu của Bộ GD&ĐT: (được cung cấp tại địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn).

VII. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên

1. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý

Cán bộ quản lý tự bồi dưỡng theo nội dung đã đăng ký, viết bài thu hoạch đánh giá kết quả tự bồi dưỡng theo hướng dẫn của PGD.

2. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên

1.1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các modun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại chưa hoàn thành kế hoạch.

1.2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

1.2.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các bài thu hoạch, các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).

- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

1.2.3. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

1.2.4. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

1.3. Xếp loại kết quả BDTX

1.3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại K nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

1.3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

1.3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

1.4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

 Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên, nộp kết quả tổng hợp cho Phòng GD&ĐT, đề nghị PGD&ĐT công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho CBQL và giáo viên đã hoàn thành kế hoạch.

VIII. Thực hiện hồ sơ lưu trữ

   1. Cá nhân

- Kế hoạch cá nhân.

- Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên.

- Tài liệu theo từng nội dung quy định.

- Bài khảo sát đánh giá kết quả.

- Giấy chứng nhận kết quả BDTX.

    2. Trường

    - Kế hoạch BDTX của trường

    - Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng và không tham gia bồi dưỡng;

    - Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.

IX. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của cán bộ quản lý

- Xây dựng kế hoạch BDTX cán bộ quản lý, giáo viên của đơn vị vào đầu năm học, tổ chức triển khai kế hoạch BDTX cho cán bộ quản lý, giáo viên theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

- Phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của các tổ chuyên môn.

- Quản lí, chỉ đạo, kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của các tổ chuyên môn; tổng hợp, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên.

- Nộp Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019 của đơn vị và của cá nhân lãnh đạo đơn vị về phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 14/8/2018.

           - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường nộp bài viết thu hoạch thuộc nội dung bồi dưỡng 3 về Phòng Giáo dục và Đào tạo (trước ngày 10/5/2019) để đánh giá, xếp loại.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả BDTX của, giáo viên của đơn vị về Phòng Giáo dục và Đào tạo (nộp trước ngày 23/5/2019).

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với cán bộ quản lý, giáo viên tham gia BDTX.

- Đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.

2. Trách nhiệm của tổ chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của tổ báo cáo về Ban giám hiệu nhà trường và xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường. (nộp trước ngày 13/8/2018).

- Thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo kế hoạch; kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên từng tháng; đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra chất vấn trực tiếp đối với các giáo viên trong tổ; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban giám hiệu.

- Lập đầy đủ các loại hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên của tổ:

+ Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ

+ Sổ bồi dưỡng, danh sách giáo viên, chuyên đề giáo viên đăng ký tự học.

3. Trách nhiệm của giáo viên

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về bồi dưỡng thường xuyên của các cơ quan quản lý giáo dục; của nhà trường.

- Tích cực tham gia chương trình bồi dưỡng thường xuyên do các cấp quy định nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng lực quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.

- Có đủ hồ sơ học tập bồi dưỡng thường xuyên:

+Kế hoạch cá nhân;

+ Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên;

+Bản thu hoạch chuyên đề đã học.

- Báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập bồi dưỡng thường xuyên vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- CBQL, Giáo viên chưa được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX thì phải tự lập kế hoạch thực hiện lại nội dung chưa hoàn thành sau thời gian 5/5/2019 và hoàn thành trước 15/5/2019.

        Trên đây là kế hoạch BDTX của trường Tiểu học Định Hòa 3 năm học 2018-2019. Trường Tiểu học Định Hòa 3 yêu cầu Cán bộ quản lý và giáo viên nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường để có hướng giải quyết kịp thời./.

 

  Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- PGD & ĐT (b/c);

- CB, GV; (T/ hiện)

- Lưu: VT.

 

 

 

                                                                       Nguyễn Minh Thoại Vy

Bài viết liên quan