Kế hoạch tuyên truyền

Kế hoạch Tuyên truyền, quảng bá ASEAN trong nhà trường Giai đoạn 2021-2025

 

Tài liệu đính kèm: Tải về

 Tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hiểu về cộng đồng ASEAN, tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội. Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hiểu rõ những lợi ích mà cộng đồng ASEAN đem lại.

 Nâng cao ý thức tư duy cộng đồng, hành động cộng đồng của cán bộ, giáo viên và nhân viên; phát huy vai trò là chủ thể để tham gia đóng góp và hưởng lợi từ tiến trình hội nhập và xây dựng công đồng ASEAN.

 Đa dạng hóa hình thức truyền thông trên cá phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số và mạng xã hội; tăng cường chia sẽ, khai thác cơ sở thông tin chung nhằm tạo sự chuyển biến, có sức lan tỏa, thuyết phục tòn xã hội, gắn với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phù hợp với bối cảnh đại dịch Covid-19.

 Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội liên quan để thúc đẩy hiệu quả hơn các hoạt động tuyên truyền, chia sẽ để khai thác kho dữ liệu chung tuyên truyền về ASEAN.