Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy  trong trường học đến năm 2025

Tài liệu đính kèm: Tải về

1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy: Nội dung của luật số 73/2021/QH14 về phòng, chống ma túy có hiệu lực từ ngày 01/01/2022; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất, buôn bán ma túy đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhằm nâng cao ý thức tự phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

3. Các hoạt động phòng, chống ma túy được triển khai thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, phù hợp lồng ghép vào các môn học có nội dung liên quan và các hoạt động ngoại khóa.

4. Nhà trường thường xuyên chỉ đạo, tuyên truyền, kiểm tra và giám sát công tác phòng chống ma túy đối với giáo viên, nhân viên và học sinh.