Kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022

Kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong các nhà trường, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, viên chức, học sinh khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; từng bước xây dựng văn hóa giao thông; tạo sự đồng thuận, ý thức tự giác chấp hành của người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn trường.