Kế hoạch phòng, tránh đuối nước đối với học sinh năm học 2021-2022

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CB-GV-NV, gia đình và xã hội thực hiện hiệu quả các giải pháp, phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước ở học sinh; tạo môi trường học tập, vui chơi và sinh sống an toàn cho người học, giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong do đuối gây ra.

Thực hiện xã hội hoá công tác phòng, chống đuối nước, tạo sự quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội và của toàn dân đối với việc phòng, chống đuối nước cho HS trong toàn xã.

Phòng, tránh đuối nước cho HS. Xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em tại gia đình, trường học, cộng đồng. 100% giáo dục cho học sinh phòng, tránh đuối nước.

Tăng số lượng trẻ em, HS biết bơi an toàn thông qua các hoạt động dạy bơi và GD kĩ năng an toàn dưới nước cho trẻ em.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Tham khảo