Kế hoạch phát động phong trào

Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Giáo dục và Đào tạo Gò Quao đoàn kết, chung sức đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19”.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Phát huy sức mạnh tập thể tham gia phòng, chống dịch Covid-19 của toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ “mục tiêu kép” vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.