07/07/22  Chuyên môn  40
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy  trong trường học đến năm 2025
 07/07/22  Chuyên môn  42
Kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022.
 07/07/22  Chuyên môn  38
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CB-GV-NV, gia đình và xã hội thực hiện hiệu quả các giải pháp, phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước ở học sinh; tạo môi trường học tập, vui chơi và sinh sống an toàn cho người học, giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong do đuối gây ra.Thực hiện ...
 07/07/22  Chuyên môn  39
Ứng dụng phần mềm Azota
 07/07/22  Chuyên môn  37
Kế hoạch Tuyên truyền, quảng bá ASEAN trong nhà trường Giai đoạn 2021-2025 
 07/07/22  Chuyên môn  40
Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Giáo dục và Đào tạo Gò Quao đoàn kết, chung sức đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19”.